System message
Content

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Syncron Tech Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietolainsäädännön (erityisesti Henkilötietolaki) mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi (y-tunnus): Syncron Tech Oy (0978240-8) Osoite: Sinikalliontie 3B, 02630 Espoo Muut yhteystiedot: Puhelin 010 217 6900.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Ville Nenonen Osoite: Syncron Tech Oy, Sinikalliontie 3B, 02630 Espoo Muut yhteystiedot: Puhelin 010 217 6900.

3. Rekisterin nimi
Syncron Tech Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään Syncron Tech Oy:n asiakasviestintään, asiakassuhteen hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin, palveluiden tuottamiseen, personointiin ja analysointiin sekä liiketoiminnan suunnittelemiseen ja sen kehittämiseen.

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen Syncron Tech Oy:n asiakkuuksien hallintaan ja markkinointitoimiin liittyen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja: Nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys, tehtävä tai asema yrityksessä, yrityksen osoite ja muut yhteystiedot, yrityksen liikevaihto, toimiala ja muut yritystiedot, osallistuminen Syncron Tech Oy:n järjestämiin tapahtumiin tai muihin aktiviteetteihin sekä rekisteröidylle lähetty kommunikaatio (esimerkiksi sähköpostikeskustelut tai häneen kohdistetut markkinointitoimet) ja muut markkinointia ja myyntiä edistävät tiedot. Lisäksi rekisteriin voidaan tallettaa tietoja rekisteröidyn vierailuista Syncron Tech Oy:n verkkosivustolla, hänen verkkokäyttäytymistä koskevia tietoja ja tietoja hänen näiden verkkovierailuiden aikana suorittamistaan toimenpiteistä kuten klikkauksista ja verkkolomakkeiden täyttämisistä. Rekisterissä voidaan lisäksi käsitellä myös muita rekisteröidyn suostumuksella kerättyjä tietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyltä itseltään saadut tiedot ja Syncron Tech Oy:n asiakastietojärjestelmästä tai verkkosivustolta kerätyt tiedot. Lisäksi tietoja voidaan kerätä Internetistä ja muista julkisista tietolähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa Syncron Tech Oy:n alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille tietojen käsittelyyn tai asiakas- ja markkinointirekisterijärjestelmään liittyvissä tukitehtävissä. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lainsäädännön niin vaatiessa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja säilytetään joko a) EU:n tai Euroopan talousalueen sisällä tai b) EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, jolloin tietojen siirrossa EU tai ETA-alueen ulkopuolelle noudatetaan Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen tiedonsiirtoja koskevia vaatimuksia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Rekisteriä säilytetään tietojärjestelmissä, jotka ovat teknisin keinoin suojattuja. Pääsy tietoihin edellyttää käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Rekisterin käsittely on rajattu nimetyille Syncron Tech Oy:n työntekijöille ja yhteistyökumppaneille, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Asiakastietojärjestelmän teknisen toteuttajan oma tietosuojalauseke on nähtävillä seuraavassa verkko-osoitteessa: https://legal.hubspot.com/privacy-policy

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu (Henkilötietolaki 26§). Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse rekisterin yhteyshenkilölle (yhteystiedot kohdassa 2.).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista (Henkilötietolaki 29§). Korjauspyyntö on toimitettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse rekisterin yhteyshenkilölle (yhteystiedot kohdassa 2.).

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
EU:n tietosuoja-asetuksen ja Henkilötietolain 30 § mukaiset oikeudet. Rekisteröidyllä on mm. oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia varten. Kieltopyyntö on toimitettava kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse rekisterin yhteyshenkilölle (yhteystiedot kohdassa 2.).

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Syncron Tech Oy kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa. Tämän vuoksi Syncron Tech Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkopalveluissaan. Muutosten syynä voi olla myös asiaan liittyvän lainsäädännön muuttuminen. Tämän vuoksi Syncron Tech Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Tämä tietosuojaseloste on voimassa toistaiseksi 25.5.2018 alkaen