SyncPower® on energiatoimialan ohjelmisto, jonka toiminta perustuu valmiisiin eri toimintoja tukeviin moduuleihin ja taustalla oleviin yhteisiin laskenta-, raportti- ja kaaviotyökaluihin.

SyncPower® vapauttaa henkilöstöä rutiinitehtävistä, sekä tuottaa valmiita laskentatuloksia ja raportteja laitoksen ohjauksen, viranomaisten ja sidosryhmien käyttöön. Energian tuotantoa ja kulutusta voidaan vaivattomasti ohjata edullisimpia tuotanto- ja kulutusmuotoja hyödyntäen. SyncPowerissa® on liityntärajapinnat tiedonsiirtoon automaatiosta, muista järjestelmistä ja ulkoisilta sidosryhmiltä.

Energia-alan pääratkaisut SyncPower® PLANT voimalaitoksille ja SyncPower® EMS teollisuuteen ja energiayhtiölle perustuvat samaan perusohjelmistoon.

 

 

Voimalaitos

Voimalaitoksen energiatehokkuus

Voimalaitoksen energiatehokkuuden hallintaan SyncPower® PLANT ohjelmistossa on joukko moduuleja, joiden avulla tehostetaan laitoksen tuottavuutta ja pienennetään päästöjä. SyncPower® PLANTin avulla voidaan yhdistää eri automaatio-, prosessitieto-, vaaka- ja laboratoriojärjestelmistä saatavaa dataa käyttäen monipuolisia liittymärajapintoja. Tarvittaessa tiedonkeruu voidaan järjestää SyncIoT Edge tiedonkeruupäätteillä suoraan ulkopuolisista mittauspisteistä, esimerkiksi lämpökeskuksista.

Ajonhallinta ja hyötysuhteen optimointi

Ajonhallintamoduulin käyttöönotossa määritetään voimalaitoskohtaiset optimaaliset ajoputket kriittisille suureille eri ajotilanteissa. Tämä tehdään mallintamalla laitoksen hyvän ajon tilanteet tilastollisesti edellisten ajokausien mittausdatan pohjalta.

Ajoputket ja kerätyn prosessidatan ajotrendit näytetään graafisesti selkeissä näkymissä. Operaattorit huolehtivat ajon pysymisestä tässä halutussa putkessa. Ajonhallinnan mallinnus perustuu prosessin osataseisiin, joista ylimmän tason osataseita ovat kattilahyötysuhde, rakennusaste tai ominaislämmönkulutus.

Ajopoikkeamista voidaan tuottaa automaattiset muistutukset ja hälytykset tuotantojohdon haluamilla tavoilla. Reaaliaikainen graafinen ajonhallinta tukee käyttäjää mahdollistaen parhaan ajon, pysyvästi hyvän hyötysuhteen ja siten paremman käyttötalouden. Ajonhallinta vertailee ajotilanteen muutosta optimaaliseen tilaan. Vertailtaessa muutosta saadaan eliminoitua merkittävä osa käyttömittareiden mittaustarkkuuden rajallisuudesta.

 • Visuaalinen työkalu voimalaitoksen ajon suunnitteluun ja optimointiin.
 • Kuukausi ja vuosiraportointiin. Myydyt ja ostetut tuotteet.
 • Taselaskentoihin ja häiriöseurantaan. Massa- ja energiataseet, hälytykset.

Lämpötasevalvonta

Lämpötasevalvonnan moduulilla hallitaan höyrytukkien tase-erot ja ratkaistaan niistä seuraavat laskutusongelmat.

Ongelma

Tuotettu & ostettu vs. kulutettu & myyty eroavat.

Mitä tästä seuraa?

Tehottomuutta tuotantoprosessissa. Kustannuksia.
Ongelmia ulkoisessa laskutuksessa.
Ylimääräistä työtä. Vääriä johtopäätöksiä ja toimenpiteitä.
Merkittävää tulon menetystä.

Ratkaisu

SyncPower® PLANT Lämpötasevalvonta

 

Lämpötasevalvonta tunnetaan myös höyrytukkien tasevalvontana. Höyrytukkien massa- ja energiavirtojen mittauksissa voidaan usein havaita, että tuotettu ja ostettu vs. kulutettu ja myyty energia poikkeavat toisistaan. Pahimmillaan ero mittauksissa aiheuttaa epävarmuutta ja ongelmia asiakaslaskutuksessa, josta voi seurata tulonmenetyksiä. Joka tapauksessa siitä seuraa tehottomuutta tuotantoprosessissa, ylimääräistä työtä, vääriä johtopäätöksiä ja muita piilokustannuksia.

SyncPower® avulla eri painetasojen höyrytukkien massa- ja energiataseet voidaan saada jatkuvaan valvontaan. SyncPower® seuraa tulevien ja lähtevien massa- ja energiavirtojen määriä ja tase-eroja. Taselaskentaan ja laskutukseen liittyvät mittaukset ovat jatkuvassa seurannassa. SyncPower® havaitsee mittaustiedon puuttumisen, jäätymisen, virhenäyttämät, lämpötilamittausten ryöminnän sekä entalpioiden faasivirheet. Lämpötasevalvonnan käyttäjällä on selkeä graafinen dashboard-näkymä. Poikkeamista tuotetaan hälytykset esimerkiksi sähköpostiin, puhelimelle tai ohjelman hälytysraporttiin.

SyncPower® auttaa laskennallisesti virheiden minimoimisessa pienentämällä tase-eroja tulevien ja lähtevien virtauksien ja energioiden välillä, ilmoittaa puuttuvasta tai heikkotasoisesta mittauksesta sekä auttaa löytämään viritystä tarvitsevat mittalaitteet. SyncPower® helpottaa ja lisää luottamusta energialaskutukseen.

Tuotannonsuunnittelu

(kaukolämpö ja/tai prosessihöyry)

Energian tuotannossa yksittäisen osaprosessin optimointi on harvoin paras tilanne koko tuotantoketjun näkökulmasta katsottuna. Kokonaisymmärrys syntyy, kun eri tahot saavat informaatiota toisensa toiminnoista ja suunnitelmista.

Kaupunki-infrassa kaukolämmön osalta kysyntä määräytyy ulkoisten olosuhteiden, kuten lämpötilan ja tuulisuuden, kalenterin ja kellonajan mukaan. SyncPower® laskee kysyntään vaikuttavista tekijöistä höyryn kulutuksen ennusteen ja muuttaa sitä olosuhteiden muuttuessa.

Kun höyryn kulutuksen ennuste on tiedossa, voidaan laitoksella suunnitella ajomoodit ja polttoaineen käyttö optimaalisesti sekä varautua mahdollisiin apukattilakäynnistyksiin - tai mikä parasta - välttyä niiltä.

Sähköntuotannon ennustaminen

Sähköntuotannon ja -kulutuksen ennustaminen on tärkeää teollisuuslaitoksille, jotka hyödyntävät erilaisia sähkömarkkinapaikkoja.

SyncPower® auttaa sähköntuotannon ennustamisessa tuottamalla mahdollisimman tarkkaa höyrynkulutuksen ja sähköntuotannon ennustetta lähitunneille ja seuraaville
vuorokausille. Ennuste mukautuu joustavasti muutoksiin. Muuttuvia tekijöitä voivat olla tehtaan tuotannon suunnittelussa ja sääennusteissa tapahtuvat muutokset, voimalaitoksella tai tehtaalla tapahtuvat laiterikot tai jopa merkittävä muutos sääilmiöissä lähituntien aikana. Muutokset menevät suoraan ennusteisiin ja muutokset voidaan lähettää automaattisesti eri sidosryhmille, jolloin poikkeustilanteissa huomio voidaan kohdistaa toimenpiteitä akuutisti tarvitseviin kohteisiin.

 

 

 

Aurinkopaneelit, tuulivoimalat ja akkuvarastot nurmikentälläUusiutuvan energian tuotannon ratkaisut

Aurinko- ja tuulienergia sekä akut ja muut energiavarastoratkaisut muuttavat energiamarkkinaa ja energian tuotannon prosesseja. Kaiken takana on sähköverkon pitäminen vakaana nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Tätä varten on olemassa useita markkinapaikkoja. SyncPower® on tehty tähän ympäristöön.

Laaja toiminnallisuus

SyncPower® huomioi raportointi- ja ohjaustarpeet, sekä tuotetun energian laskutukseen ja tuotantomaksujen tilitykseen liittyvät seikat. Markkinapaikoille osallistuminen on tehty helpoksi.

Ennustaminen markkinoille osallistumisen perustana

Tuotannon kokonaiskustannus minimoidaan ohjaamalla tuotantoa ennustetun kysynnän mukaisesti. Virhealtis manuaalinen työ minimoidaan tuotannon raportoinnissa. Sillä korvataan usein henkilöriippuvaisia ja monimutkaisia taulukkolaskentasovelluksia.

Syncron Tech Oy:n tytäryritys SEAM Group tarjoaa Syncron Techin teknologia-alustalla järjestelmäratkaisut tuuli- ja aurinkovoiman ja sähkön varastoinnin tarpeisiin.

 

 

Sähkölinjat sinistä taivasta vastenEnergianhallinta

SyncPower® EMS (Energy Management System) on kehitetty energiaa tuotannossa paljon käyttävän teollisuuden tarpeisiin. SyncPower® EMS:n avulla minimoidaan energiakustannus tuotantoyksikköä kohti. 

Höyryn ja esim. maakaasun käyttöä optimoidaan sähkönkäytön rinnalla. Energia (höyry ja sähkö) voidaan ostaa kokonaan ulkoa tai tuottaa osin tai kokonaan itse omissa voimalaitoksissa.

SyncPower® EMS on osoittautunut olevan erityisen hyödyllinen raskaassa prosessiteollisuudessa, kuten metsä-, kemian- ja terästeollisuudessa. Tarvittavat EMS-toiminnot vaihtelevat laajasti toimialojen välillä ja yrityksittäin riippuen käytössä olevista tuotantoteknologioista ja siitä miten energian hankinta- ja tuotantovastuut on jaettu yhtiön sisällä.

SyncPower® EMS hallitsee kaikki edellä kuvatut vaihtoehdot. Ratkaisua voi täydentää SyncPower® -ajonhallinta toiminnallisuudella, jolla voidaan suunnitella, hallita, ohjata ja raportoida tehtaan voimalaitoksen tuotantoprosessit.

Lähitulevaisuudessa käyttöönotettava varttitase on myös tuettu. Varttitase vaikeuttaa entisestään manuaalista osallistumista sähkömarkkinoille. Tuotantosuunnitelmista ja seisakki-/katkosuunnitelmista ja muista ennusteisiin vaikuttavista tekijöistä muodostettava arvio sähkön hankinta-/tuotanto/-myyntitarpeesta alkaa käydä mahdottomaksi hoitaa kynällä ja paperilla tai edes Excelillä. Se on automatisoitava varttitaseen hallintaa tukevalla ohjelmistolla.

Ominaisuudet

 • Sähkön ja maakaasun käytön ennustaminen ja hankinnan lyhyen tähtäimen suunnittelu (Spot ja Elbas, day-ahead ja intra-day)
 • Sähkön hankinnan reaaliaikainen valvonta ja tasehallinta
 • Sähkön ja maakaasun käytön taseselvitys
 • Konsernin sisäinen sähkön ja maakaasun käytön laskutus
 • Sähkön siirron laskutus konsernin omistamassa alueverkossa
 • Häiriöreservien käyttö ja laskutus 
 • Liitynnät muihin järjestelmiin (sisäiset ja ulkoiset)
 • Suunnittelun ja seurannan visualisointi graafisilla operointinäytöillä
 • Varttitaseen tuki

Edut

 • Parantaa sähkönkulutuksen/-tuotannon ennustetarkkuutta.
 • Helpottaa ennusteiden luontia ja ylläpitoa 
 • Minimoi tasesähkön kustannukset, joita syntyy ennustevirheistä ja odottamattomista häiriöistä toiminnassa.
 • Minimoi sähkönkäytön kokonaiskustannuksen ohjaamalla kulutuksen ja mahdollisen tuotannon ajoitusta.
 • Tuottaa informaatiota energiankulutuksen tai -tuotannon poikkeustilainteiden hallintaan ja antaa työkalut reagoida oikein.
 • Vähentää virhealtista manuaalista työtä energianhallinnassa ja -raportoinnissa.
 • Vähentää henkilöriippuvuutta ja eliminoi monimutkaisten taulukkolaskentasovellusten ylläpitotarpeen.

 

 

Johtaja opastamassa työntekijöitä tehtaallaPäivittäisjohtamisen tuotemoduulit

Päivittäisjohtamisen työkalujamme ovat Tuotannon infonäytöt ja Diary - elektroninen päiväkirja.

PÄIVITTÄISJOHTAMISEN TUOTEMODUULIT

Lataa opas voimalaitoksen energiatehokkuuden seurantaan

Oppaassa kerromme, miten voimalaitoksen energiatehokkuutta voidaan parantaa SyncPowerin avulla.

Lataa opas