SyncMES® hoitaa tehtaan valmistusketjun ohjauksen, seurannan ja raportoinnin tarpeet.

SyncMES kuvaus

SyncMES yhdistää bisnestiedot ja mitatut prosessitiedot. Järjestelmällä ohjataan tuotantosuunnitelmien toteutusta ja seurataan mitä ja miten paljon valmistettiin.

 

 

SyncMES-toiminnallisuudet

MES toiminnallisuudet: MES ja eri tuotantotyypit Käyttäjäryhmät
Tuotannon hallinta Kappaletavaratuotanto Tuotantojohto
Tuotannon kirjaukset Jatkuvat prosessit Tuotannon suunnittelu
Työohjeet Eräprosessit Operaattorit
Materiaaliseuranta Kokoonpanotuotanto Kunnossapito
Tuotantoajan seuranta Edellisten yhdistelmät  IT
Laadunhallinta   Muut sidosryhmät
Ajoparametrit automaatiolle    
Varastosaldot    
Visuaalinen tuotantovirta    
Hälytykset    
Tuotannon päiväkirja - Diary    
KPI-näytöt    
Tuotannon raportointi    
OEE,  konetehokkuus    

 Tuotannon hallinta

SyncMES sisältää selkeät työkalut tuotannon ja tuotantojärjestyksen hallintaan. Se vastaa kysymyksiin: Mikä tuote tai työ on seuraavana vuorossa? Entä sen jälkeen? Mitä valmistamme huomenna – tai ensi viikolla?
SyncMES:n työjonojen hallinta mahdollistaa myös tuotannonsuunnittelusta tulleen tuotantojärjestyksen muuttamisen. Tarve muutoksille voi ilmetä esimerkiksi raaka-ainesaatavuuden, muuttuneen asiakastarpeen tai tuotantolaitteiston häiriön vuoksi. Tuotantojärjestyksen muutoksiin oikeutetut käyttäjäryhmät voidaan SyncMES:ssä määritellä helposti.production-managerTuotannon kirjaukset

SyncMES sisältää monipuoliset tavat tuotantotapahtumien ja –tietojen kirjaamiseen.
Materiaalien kulutuksen mahdollisimman tarkka rekisteröinti on olennaista mm. jäljitettävyyden ja tuotantotehokkuuden kehittämisen vuoksi. Osaluettelon / BOM:n tai reseptin materiaalien kulutus voidaan rekisteröidä SyncMES:ssä

 • Mitattujen toteumien mukaan
 • Standardikulutuksen mukaan
 • Käsin syötettyjen arvojen mukaan

Tuotannon etenemiseen liittyvät kirjaukset, kuten tuotannon aloitus, lopetus tai tieto tuotantovaiheesta/-statuksesta, tehdään vaivattomasti operaattorin käyttöliittymästä.Tuotantokatkot ja niiden syyt voidaan rekisteröidä joko automaattisesti automaatiojärjestelmän signaaleina tai operaattorien antamina syötteinä.Operaattorit tekemässä tuotannon kirjauksiaTyöohjeet

Ajatasaiset työohjeet varmistavat tuotannon laadun ja sujuvuuden sekä operaattorien työtehokkuuden. SyncMES mahdollistaa työohjeiden talletuksen ja antaa ne operaattorien käyttöön tuotantotilanteessa. Työohjeet voidaan laatia esimerkiksi:

 • Työpistekohtaisesti
 • Tuotekohtaisesti
 • Tilauskohtaisesti

Työohjeet voivat olla tekstidokumentteja (esim. pdf), kuvia, piirustuksia tai muita digitaalisia apuvälineitä. Tilauskohtaiset ohjeet voidaan tallettaa SyncMES:ssä tai ne voidaan välittää tilauksen mukana ERP-järjestelmästä.work-instructions

 

 

Materiaalinseuranta

SyncMES materiaalinseuranta tietää missä vaiheessa tuotteen, tuote-erän tai komponentin valmistus kulloinkin on. Samoin, mitä materiaaleja, raaka-aineita ja kuinka paljon kuhunkin tuotantoerään on sitoutunut. Eri tuotantotyypeillä painotukset vaihtelevat, esim. kokoonpano- tai eräprosesseissa on erilaiset tarpeet.

Lue lisää SyncMES materiaalinseurannastaTyöntekijä skannaamassa viivakoodia

 

 

Tuotantoajan seuranta

SyncMES tarjoaa mahdollisuuden tehokkaaseen tuotantoajan ja työajan rekisteröintiin.
Rekisteröitäviä tapahtumia ovat mm.

 • Kirjautuminen työpisteelle ja poiskirjautuminen työpisteeltä
 • Kuka valmisti tuotteen
 • Tuotantovaiheen tai tuotantoerän kirjaus/kuittaus (jäljitettävyysvaatimukset)
 • Käytetty tuotantoaika

Rekisteröidyistä arvoista voidaan laskea erilaisia KPI-tietoja. Käytetty tuotantoaika vaikuttaa myös tuotteen valmistuskustannuksiin ja on pohja jatkuvan parantamisen kehitystyölle.Työajat

 

 

Laadunhallinta

SyncMES sisältää kattavat työkalut laadunvarmistuksen tarkoituksiin.  Laadunvarmistus tukee esim. tuoteryhmäkohtaisten laatusuunnitelmien tekoa ja näiden valvontatoimien määrittelyn. Valvonta ja hälytykset ja raportointi on myös helppo konfiguroida. Tietojen syöttö käsin tai automaattisesti on luonnollisesti tuettu.

Lue lisää SyncMES laadunhallinnastaLaboratorion johtaja laboratoriossa

 

 

Ajoparametrit automaatiolle

Tuotannon operaattorien arkipäivää on määrittää millä asetusarvoilla tuotannossa oleva tuote- tai tuotantoerä kannattaa ajaa – tai on ajettava. SyncMES-järjestelmä auttaa parhaiden mahdollisten tuotannon ajoparametrien valinnassa ja käytössä. Ajoparametreja, jotka vastaanotetaan esimerkiksi tuotetietojärjestelmästä tai automaatiojärjestelmästä, voidaan tallettaa SyncMES:iin. 

SyncMES mahdollistaa haluttujen ajoparametrien välittämisen automaatiojärjestelmälle. Ajoparametrit voidaan määrittää tilauskohtaisesti tai tuotekohtaisesti. Ominaisuus mahdollistaa myös “paras ajo” –toiminnallisuuden, jossa kuhunkin tuotantotilanteeseen sopivat ajoparametrit voidaan tallettaa SyncMES:iin seuraavaa vastaavaa tuotantotilannetta varten valmiiksi.Operaattori valvomossa

 

 

Varastosaldot

SyncMES antaa tuotannolle selkeän ja ajantasaisen kuvan varastotilanteista. Mitkä ovat varastosaldot? Mitä raaka-aine- tai materiaalierää kulutettiin ja paljonko, kun tuote tai tuotantoerä valmistettiin? 

Varastosaldotieto voidaan integroida ERP-järjestelmän kanssa, jolloin ERP “kertoo” varastotilanteen ja varastonimikkeet MES:lle. SyncMES “kertoo” tuotannon varastotapahtumat ERP:lle. Tuotannon kulutustiedot ja varastotiedot-/tapahtumat ovat merkittävä tekijä niin kustannuslaskennan kuin myös jäljitettävyysvaatimusten näkökulmasta.Operaattori suuressa varastossa

 

 

Visuaalinen tuotantovirta

Numeerisen tuote- ja tuotantotiedon lisäksi SyncMES mahdollistaa monien tuotantotapahtumien reaaliaikaisen visuaalisen seurannan, “tuotantovirran” seurannan.
Havainnollisia seurantanäyttöjä prosessikaavioiden avulla voidaan laatia mm.

 • Materiaalin seurantaan
 • Koneen tilan seurantaan
 • Tuotantoprosessin näkyvyyden parantamiseen 
Simple process display

 

 

Hälytykset

SyncMES mahdollistaa monipuolisen hälytysten ja tiedotteiden jakelun esimerkiksi tuotannon häiriötilanteista. Ennakkoon määriteltyjen tapahtumien hälytystiedot voidaan ohjata operaattorin työnäytölle, työnjohtajan/vuoropäällikön näytölle, sähköpostiin tai sms-viestinä puhelimeen.

Hälytyksille voidaan laatia jakelulistoja, joiden avulla tieto tuotantotapahtumista saavuttaa nopeasti kaikki tietoa tarvitsevat. Hälytykset voidaan tuoda sähköpostiin tai sms-viesteinä matkapuhelimeen.Työntekijä puhumassa puhelimeen tehtaan piha-alueella

 

 

Tuotannon päiväkirja – Diary

Diary on tuotannon sähköinen päiväkirja, jolla voi sujuvoittaa tiedonkulkua, poistaa tiedon paikkasidonnaisuuden, vähentää virhepäätöksiä tuotannossa sekä parantaa työtyytyväisyyttä ja yhteistä tilannekuvaa.

Tyypillisiä Diaryn käyttäjiä ovatkin koko henkilöstö:

 • Tuotannon operaattorit
 • Tuotannon vuoropäälliköt
 • Tuotannon johto
 • HSEQ-henkilöstö
 • Kunnossapidon henkilöstö
 • Kaikki, jotka tarvitsevat tietoa tuotannon tapahtumista

Työntekijöiden aamutapaaminen tehtaalla

 

 

KPI-näytöt

Tuotannon tehokkuuden ja kehitystyön mittarit ovat olennainen osa modernia teollisuustuotantoa. SyncMES-järjestelmään voidaan laatia laaja KPI-mittaristo tuotannon eri toimintojen tehokkuuden seurantaan. Mittaristojen tarjoama informaatio voidaan SyncMES:n avulla tuoda laajan käyttäjäkunnan ja myös tuotanto-osaston ulkopuolisten tiedonkäyttäjien saataville.Työntekijä näyttämässä KPI-näyttöä

 

 

Tuotannon raportointi

SyncMES:n raportointi tarjoaa useita mahdollisuuksia tuotannon ajantasaisen tiedon jakeluun sitä tarvitseville. Mahdollisia raportoinnin muotoja ovat:

 • Tulosteet
 • Pdf-muotoiset raportit
 • Sähköpostijakeluna toimitettavat raportit
 • KPI-näytöt ja “dashboardit”
 • Tuotantoraportointi yrityksen raportointivälineillä (kuten PowerBI, Qlik, Excel), joille SyncMES voi “jakaa” tuotantodataa raportoinnin lähdeaineistoksi.

SyncMES raporttivelhotyökalulla käyttäjä voi itsekin muokata ja tehdä omia raportteja ilman ohjelmointiosaamista. Lisäksi järjestelmässä on pikaraporttityökalu, jolla voi tehdä ad-hoc raportteja esim. prosessikehitys- ja ongelmanratkaisutilanteissa raahaa-pudota tyylillä.Simple trend report

 

 

OEE ja konetehokkuus

SyncMES OEE kertoo tuotannon konetehokkuuden havainnollisilla mittaristonäkymillä OEE-seuranta voidaan ulottaa koko tehtaan kaikkiin koneisiin tai valittuun osajoukkoon esimerkiksi tuotantokriittisimpiin tai suurivolyymisimpiin koneisiin OEE-seurannan lisäksi SyncMES:iin voidaan määrittää myös tarkemman tason konetehokkuusseurantaa.

Lue lisää SyncMES OEE:stäKonetehokkuus

 

 

SyncMES ja eri tuotantoprosessityypit

SyncMES mukautuu eri tuotantoprosessien tarpeisiin. MES-järjestelmä ohjaa tuotannon tekemistä ja kerää tiedon siitä mitä, miten ja kuinka paljon valmistettiin. Vaikka MES- järjestelmien perustehtävät pysyvät, määräytyvät järjestelmäominaisuuksien painotukset ja laajuus tuotantoprosessin mukaan.

Kappaletavarateollisuus

Kappaletavarateollisuudessa tuotteen rakenne, tilauskohtaiset vaatimukset, valmistuksen työohjeet ja valmistusprosessin materiaalinseuranta ovat keskeisiä. Tuotannon määrä lasketaan usein varastoyksiköissä eikä tuotannon tekeminä yksittäisinä kappaleina.Tehdassalin yleiskuva

Prosessiteollisuus jatkuvat prosessit

Jatkuvissa tuotantoprosesseissa tiedot kertyvät usein MES:n aikasarjoiksi: paljonko tuotantotonneja tehtiin tunnissa / vuorossa / viikossa, mikä oli prosessiveden pH keskimäärin? Materiaaleihin ei aina liity tuoterakenteita, mutta tuotannosta voidaan laskea vaikkapa massa- ja energiataseita.Paperitehdas

Prosessiteollisuus eräprosessit

Erätuotannossa seurantaa tehdään paitsi aikaperusteisesti myös eränumerokohtaisesti. Laatutiedot ja tunnusluvut kohdistetaan tuotantoerälle. Tuoterakenteen korvaa usein resepti.Eräprosessi ja työntekijä

Kokoonpanoteollisuus

Kokoonpanotuotannossa korostuvat suunnittelun merkitys, tuoterakenteet ja komponenttien riittävyys. Lukuisten peräkkäisten tai rinnakkaisten työvaiheiden suorituksen mittaaminen sekä kokoonpanon laadun mittaaminen ja varmistaminen ovat keskeisiä tarkasteltavia tekijöitä.Työntekijät työskentelemässä kokoonpanolinjalla

Joustava järjestelmä

SyncMES integrates industrial system

Sama MES-toiminnallisuus ei siis palvele kaikkia – tuotantoprosessin tyyppi asettaa omat reunaehtonsa. SyncMES:n parametroitavista tuoteominaisuuksista voidaan rakentaa ratkaisukohtaisesti kokonaisuus, joka pystytään sovittamaan liiketoiminnan tarpeisiin. Tämä korostuu prosesseissa, joissa tuotantotyyppi vaihtuu tuotantovirran edetessä. Esim. jatkuvasta prosessista kappaletavaraprosessiksi.

Tuotannonsuunnittelun integrointi

Merkittävä ratkaisu on MES:n ja tuotannonsuunnittelun välisestä kytkennästä päättäminen. Yhdistämällä MES ja omaa tuotantotapaa tukeva suunnitteluohjelmisto samaan järjestelmään poistetaan yksi vaativa rajapinta. Samalla eliminoidaan viiveet suunnitelmien kääntymisessä tuotannon ohjeiksi. Syncron Techin SyncMES- ja SyncPlan-ohjelmistot toteuttavat tämän.
Sama MES-toiminnallisuus ei sovi kaikille, mutta hyvä MES taipuu moneksi.Tuotannonsuunnittelija työskentelemässä

 

 

 

SyncMES-tekniikka

Integroitu järjestelmä

MES toimii harvoin irrallisena järjestelmänä. Tyypillisintä on MES-järjestelmän sijoittuminen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) ja automaation (DCS, PLC) väliin. Toisinaan kokonaisuuteen liittyy myös erillinen tuotehallinnan järjestelmä (PDM), kunnossapitojärjestelmä tai erillinen tuotannon suunnittelujärjestelmä (APS).

MES-järjestelmiltä siis edellytetään hyvää integroitavuutta. Liittymät automaatioon ovat usein rakennettavissa standardien pohjalle. SyncMES tukee useita eri automaatioprotokollia, kuten OPC, OPC UA, MQTT). Järjestelmässä on valmiit liittymät myös useisiin eri automaatiovalmistajien järjestelmäkohtaisiin rajapintoihin.

Liittymissä ERP:iin tarvitaan joustavuutta, ja yleensä sitä löytyy edullisemmin MES:istä. SyncMES mahdollistaa ERP-MES –liittymän esimerkiksi SAP-, D365 Business Central, IFS-, Visma Nova- järjestelmiin. Liittymät voidaan toteuttaa useita eri protokollia tai tiedostoformaatteja käyttäen, esimerkiksi REST/Json, web services, xml, BizTalk, MQSeries, sftp/ftp, Excel, csv ja useita muita.

Käyttöliittymä

Laitteet

Skaalautuvuus ja selainpohjainen käyttöliittymä ovat perusvaatimuksia, mutta myös aikaa kestävän arkkitehtuurin tunnusmerkkejä.

Toimitustapa

Pilvipalvelutoimitus (SaaS)

Paikallisen tietojärjestelmätoimituksen ohella SyncMES voidaan toimittaa myös tuotantokriittisiin teollisuusympäristöihin suunniteltuna pilvipalvelutoimituksena (SaaS). Pilvipalveluratkaisumme on suunniteltu varmistamaan tuotannon häiriötön jatkuminen kaikissa tilanteissa. Samalla hyödynnetään palvelutoimituksen vaivattomuus ja edullisuus.


 

 

Tyypilliset SyncMES:n käyttäjäryhmät

Järjestelmän käyttäjähallinta on joustavaa. Käyttäjillä on vakanssit ja roolit, joilla kuvataan käyttäjän pääsy ja käyttöoikeudet hakemistoihin, näyttöihin, raportteihin ja muuttujiin. Ts. käyttäjä voidaan estää näkemästä joltakin kaavionäytöltä rooliinsa kuulumattomia asioita. Positiivisemmin muotoiltuna: käyttäjän huomiota ei kuormiteta tiedolla, jota hän ei roolissaan tarvitse.

SyncMES:llä hoidetaan tuotantosuunnitelmien toteutus ajallaan. Sillä siis yhdistetään bisnestietoja tilauksista ja seurataan kenties pakkaukseen ja etiketöintiin asti valmistumista. Samaan aikaan mitataan määriä ja laatua ja tehdään erilaisia muita kirjauksia ja ne kohdistetaan tuotteeseen tai valmistusprosessiin.

SyncMESin tuottaman tiedon käyttäjiä voivat olla siis lähes kaikki tehtaan tuotantoon osallistuvat henkilöt, tehtaanjohtaja, tuotannon johto ja suunnittelijat, työnjohto ja operaattorit, asiakaspalvelijat ja laatuprosessien kanssa tekemisessä olevat. Myös kunnossapito voi olla merkittävä käyttäjäryhmä. IT-osasto tukee ja seuraa järjestelmän toimintaa. Onhan se tuotannollisen tiedon keskiössä ja kriittisiä liittymiä riittää.

Tehtaan ja tuotannon johto

Yleiskäyttöisiltä ja itsekin räätälöitäviltä kojelautanäytöiltä (dashboard) voidaan reaaliajassa seurata kokonaisuuksia ja porautua yksityiskohtiin tarpeen mukaan. MES-järjestelmän avulla voidaan tehtaan lattiallakin puuttua työjonojen ajojärjestyksiin, esim. jonkin poikkeustilanteen hallinnan takia. Integroidun MES:n tapauksessa myös tuotannonsuunnittelijoilla on reaaliaikainen kuva tilanteesta.Johtajat käyttämässä MES-järjestelmää tehtaalla

Tuotannonsuunnittelijat

Tuotannonsuunnittelijoilla on omat erilliset suunnittelunäytöt tehtäviensä hoitamiseen. Kuitenkin integroitu MES-järjestelmä tarjoaa reaaliajassa palautteen, miten tuotanto tehtaan lattialla edistyy ja missä vaiheessa tilausten toimitus on. Samoin heillä on MES:n tarjoilemaa tietoa varastojen ja materiaalien riittävyydestä.Tuotannonsuunnittelija työskentelemässä

Operaattorit

Tehtaan tuotannon käytännön toimintaa hoitavilla operaattoreilla tärkeimmät MES-tehtävät ovat suunniteltujen työjonojen hoitaminen työpisteillään. MES-näytöiltä he kuittaavat tuotantoerät tehdyiksi, seuraavat saantoa ja materiaalien kulutusta ja pystyvät tekemään havaintoja ja kirjauksia ja kohdistamaan ne tuotantoerille. 

Operaattorit ja kunnossapidon henkilöt käyttävät myös päivittäisjohtamisen työkaluihin kuuluvia päiväkirjatyökaluja tiedon välitykseen ja keräämiseen toiminnan kehitystä varten.
Mobiililaitteet ovat vauhdittaneet operaattorien ja kunnossapidon raja-aitojen kaatumista tuotannollisen ja laitteiden kuntoon liittyvän tiedonkeruussa.Vuoropäällikkö työskentelemässä

Kunnossapidon käyttäjät

Kunnossapito voi seurata heidän tarpeisiin laadituilta dashboardeilta avainlukujen kehitystä. Esim. suunnittelemattomien ja suunniteltujen seisakkien hallinta ja yhdessä operaattorien kanssa tehtävät kunnossapidolliset kirjaukset kuuluvat tavalliseen laajuuteen.Kunnossapito muuttuu digitaaliseksi

IT

MES-järjestelmässä yhdistyvät liiketoimintatiedot ja mitattu prosessitieto. Tarvitaan monenlaisia IT:n osaamista vaativia liittymiä ERP-, APS-, DCS-, PIMS-, IoT- ja mahdollisesti muihinkin järjestelmiin, esimerkiksi raportointiin ja energiahallintaan. Näiden järjestelmien ja laitteiden käytettävyysvaatimus on korkea.
Järjestelmien hankkiminen palveluna onkin yhä suositumpaa, jolloin toimittaja huolehtii järjestelmän laitteistosta, tietoturvasta ja päivityksistä.IT-henkilöstö työskentelemässä

 

 

 

 

Päivittäisjohtamisen tuotemoduulit

Päivittäisjohtamisen työkalujamme ovat Tuotannon infonäytöt ja Diary - elektroninen päiväkirja.

PÄIVITTÄISJOHTAMISEN TUOTEMODUULIT

Referenssit - Case Lumon

Syncron Techin toimittama MES-ratkaisu on helpottanut käytännön työtehtäviä, tehostanut aikataulujen ja työjonojen hallintaa, kehittänyt tuotteiden laadunvarmistusta ja pienentänyt perehdytykseen käytettäviä resursseja.

LUE REFERENSSITARINA