Blogi

Lue uusimmat blogikirjoituksemme.

Kaikki kirjoitukset

MES päivittäisjohtamisessa

Päivittäisjohtaminen ja MES

Tuotantolaitoksen päivittäisjohtamisessa varmistetaan tärkeän tiedon välittyminen jokaiselle työntekijälle. Tuotantoprosessit ovat usein hyvinkin monimutkaisia ja niissä olennainen piirre on nopean reagoinnin tarve. Päätöksiä pitää pystyä tekemään nopeasti perustuen faktoihin.

MES-järjestelmä (Manufacturing Execution System) sopii tukemaan päivittäisjohtamista koska se käsittelee bisnesprosessien hallintaan ja mitattuun prosessitietoon liittyviä asioita. MES-järjestelmässä on usein valmiina oleelliset KPI-luvut, joilla seurata tuotannon etenemistä. Operaattoreilta kerättävät havainnot yhdistettynä sähköisesti saatuun tietoon mahdollistaa tuotannossa tehtävien toimenpiteiden tehokkuuden seuraamisen ja luo perusteita jatkuvaan parantamiseen.

MES tuo monia etuja tuotantolaitoksen päivittäisjohtamiseen. Tuotantolaitoksen hyödyntäessä saatavilla olevaa dataa oikealla tavalla, se mahdollistaa kustannussäästöjä, laadun parantumisen, pullonkaulojen tunnistamisen, huoltotarpeiden ennakoimisen ja yllättävien tuotantokatkojen välttämisen sekä nopean reagoinnin hälytyksiin ja tuotantoprosessien kehittämisen.

 

Päivittäisjohtamisen tärkein edellytys

Tehtaan tai laitoksen päivittäisjohtamisen työkalujen tärkein tehtävä on tuottaa yhteinen jaettu tilannekuva, joka esitetään eri käyttäjäryhmille kunkin tehtävän mukaisessa muodossa ja laajuudessa. Yhteinen tilannekuva mahdollistaa oikeat ja oikea-aikaiset reagoinnit poikkeamiin.

 

Sähköiset päiväkirjat - päivittäisjohtamistyökalujen kivijalka

Tietoa on nykyisin mahdollista kerätä valtavasti eri lähteistä. Automaatioliittymien standardointi on helpottanut tiedonkeruuta.

Kaikki tieto ei kuitenkaan ole sähköisessä muodossa. Myös operaattoreiden havainnot on syytä kerätä järjestelmällisesti talteen. Aina näin ei kuitenkaan osata tehdä tai jos tietoa kuitenkin kerätään, sitä ei välttämättä osata hyödyntää tehokkaasti. Vuorojärjestelmää käyttävissä tuotantolaitoksissa tiedon välitys vuorolta toiselle on todella tärkeää, sillä uusi vuoro jatkaa siitä mihin edellinen jäi. Jos kaikki olennainen tieto ei ole saatavilla nopeasti ja tehokkaasti, tämä voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa laatuongelmia tai tuotantokatkoja ja sitä kautta suuria kustannuksia. Osa tiedosta valitettavan usein edelleen kirjataan "vihkon kulmaan" tai näytön kulmassa olevaan post-it lappuun tai pikkuhiljaa rämettyvään Excel-taulukkoon, eikä tällaisen tiedon huomaaminen, hyödyntäminen tai etsiminen jälkikäteen onnistu. 

Sähköinen päiväkirja Diary mahdollistaa tiedon kirjaamisen sähköisenä järjestelmään. Käyttäjä syöttää havaintoja esim. tuotannon etenemisestä tai laitteiden kunnosta samalla luokitellen ne ennalta määritellyllä tavalla. Näin saadaan luokiteltua ja rakenteellista dataa tuotannon ja kunnossapidon kehitykseen. Tiedonkeruu ja tapahtumien luokittelu on oltava mahdollisimman helppoa ja nopeaa, jotta niin myös varmasti toimitaan paineisen tilanteen ollessa päällä.

Havaintotietoja voidaan täydentää muulla prosessidatalla, kuten automaatiosta kerättävällä tuotantodatalla tai laatumittauksilla. Diary mahdollistaa tiedon välityksen vuorolta toiselle ja kattavan raportoinnin vuoron tapahtumista – ja tätä tietoa on mahdollista hyödyntää pidemmälläkin aikavälillä. Sähköiset päiväkirjat ja niiden vuoronvaihtoraportit tehostavat vuoronvaihtopalavereja.

New call-to-action

Tehtaan tai osaston tilannekuvanäytöt

Tilannekuvanäytöt tuovat tuotantohenkilöstölle välittömästi tiedon, mikä on tuotannon tila juuri nyt. Usein on yhtä tärkeä tietää, mitä tapahtuu seuraavaksi. OEE-arvot (eli KNL Käytettävyys-Nopeus-Laatu), häiriö-/katkotiedot ja hälytykset on mahdollista niputtaa yhteen näkymään, jolloin yhdellä vilkaisulla näkee missä päin tuotantolaitosta työnjohtajan tai tiimin huomiota kaivataan ensimmäisenä.

Tilannekuvanäyttö voidaan rakentaa dynaamiseksi, esimerkiksi tuotantolinjakohtaiseksi tai niputtaen tietyn osaston tuotantolaitteet. Yleisnäytöltä pääsee porautumaan yksityiskohtiin. Hälytyskriteerit määritellään yhdessä asiakkaan kanssa, jotta hälytysten tullessa tiedetään heti reagoinnin tarpeellisuus. Tärkeintä on nähdä juuri ne oikeat ja tärkeät asiat, joiden perusteella pystyy tekemään nopeasti oikeita päätöksiä.

Tilannekuvanäytöille on luontevaa lisätä myös muita hyödyllisiä tietoja kuten yleisiä tai osaston tiedotteita sekä turvallisuus- ja seisakkitietoja.

 

MES päivittäisjohtamisessa

Olennaista tietoa johtamiseen on eri avainlukujen saataville saaminen, kuten OEE ja eri KPI-arvot. Arvot voivat olla laskettuna vuorokohtaisesti, aikaväliperusteisesti tai vaikkapa tuotekohtaisesti. MES on luonteva alusta toteuttaa laskennat asiakkaan tuotantoprosessin kehitystä mahdollisimman hyvin tukevalla tavalla. Monipuolinen päivittäisjohtamista tukeva raportointi on helppo toteuttaa, koska lähtötiedot ovat saatavilla.

"Paras ajo" -toiminnallisuus mahdollistaa tehokkaaksi havaittujen tuotantolaitteistoon ja prosessin ohjaukseen liittyvien asetusarvojen hyödyntämisen. Kun tiettyä tuotetta aiotaan ajaa lähitulevaisuudessa, voidaan aiemmin optimaalisiksi havaitut asetusarvot ottaa helposti käyttöön. Jos saanto oli aiempia ajoja parempi, tallennetaan uudet parhaan ajon asetusarvot jatkossa hyödynnettäväksi.

Nykyään dataa on mahdollista kerätä valtavasti tiheällä syklillä. Data tulisi osata hyödyntää ja tarvittaessa sopivasti jalostaa käyttäjälle merkitykselliseksi tiedoksi. Näin siitä muodostetaan tehtävän tai roolin mukaista informaatiota. Tärkein vaihe on, kun tieto tuodaan ihmisten saataville. Tiedon on oltava ymmärrettävää ja oikea-aikaista. Tilannekuvanäytöt, sähköiset päiväkirjat näyttöineen, erilaiset kojelautanäytöt (dashboardit) ja tuotannon tilasta kertovat infotaulut ovat tässä oikeita työkaluja. Ihmiset reagoivat ja osaavat tehdä fiksuja päätöksiä, kun heillä yhteiseen jaettuun tilannekuvaan perustuvaa faktaa.

 

Mikäli tuotantolaitoksesi päivittäisjohtamisen kehittäminen kiinnostaa MES-järjestelmän avulla, ota yhteyttä!

Janne Ihatsu

Sinua voisi kiinnostaa myös nämä

Mikä estää ottamasta täyttä hyötyä energiamurroksen tuomista mahdollisuuksista?

Energiasiirtymä, murros, muokkaa sähkömarkkinoita kiihkeällä tahdilla. Pelisäännöt muuttuvat ja mukaan on tullut uusia resursseja, markkinapaikkoja, palveluita ja toimijoita. Entisaikaan sähkön tuottajat ennakoivat sähkön kysyntää ja hintatasoja vankan kokemuksensa perusteella, sekä suunnittelivat sähkön tuotannon vastaavasti. Tämä on muuttumassa ja on jo muuttunutkin. Uusiutuvista lähteistä tulevan sähkön tarjonta vaihtelee kysynnästä riippumatta, lisäten hintavaihtelua sähkömarkkinoilla. Hintapiikeillä on taipumus ajan oloon läpäistä sähkön koko toimitusketju, mikä taas on omiaan kannustamaan sähkön loppukäyttäjiä kulutuksen suunnitteluun. Mukautuvammaksi suunnitellulla kulutuksella voidaan alentaa sähkön hankinnan keskihintaa merkittävästi jo nyt - ja kehitys on edelleen voimistumaan päin.

APS-järjestelmä ja henkilöresurssien suunnittelu

Tuotantokapasiteetin ja henkilöresurssien suunnittelu yhdessä Tuotantotavasta riippuen henkilöresurssien saatavuus ja osaaminen voi olla kapasiteetin ja laadun hallinnan kannalta yhtä ratkaisevaa kuin koneiden tuotantonopeuden, vaihtoaikojen, ajojärjestysten ja materiaalien saatavuuden huomiointi. Nykyaikainen tuotannonsuunnittelujärjestelmä ottaakin nämä kaikki huomioon. Koska järjestelmän monimutkaisuus hallittavien komponenttien määrän kasvaessa lisääntyy, on sen helppokäyttöisyyteen kiinnitettävä huomiota. Oleellinen tieto on oltava saatavilla helposti ja visuaalisesti. Tuotannonsuunnittelun kannalta vähemmän tärkeät tiedot tuodaan esiin vain tarvittaessa. Henkilöresurssisuunnittelun tarkoitus Henkilöstöresurssien suunnittelulla varmistetaan työpisteille riittävä määrä työntekijöitä, joilla on oikea osaaminen suunniteltuja työtehtäviä varten. APS:n on tarkoitus helpottaa tätä ja auttaa välttämään tuotannon hidastumiset, jotka johtuvat henkilöresurssien puutteista. Suunnittelua tehdään usein tuotannon työnjohdon muiden työtehtävien ohessa ja paineen alla. Usein suunnitelmaa joudutaan myös muuttamaan päivittäin poissaolojen tai muiden yllättävien tapahtumien johdosta. Siksi käyttöliittymän tulisi olla selkeä ja yksinkertainen. Visuaalisuus tukee tässä: kaaviot, taulukot ja grafiikat auttavat käyttäjää hahmottamaan tärkeitä tietoja ja suhteita helposti. Esimerkiksi tuotannonajoitukset, resurssien saatavuus ja työntekijöiden taidot ovat selkeästi esitettävissä visuaalisesti.

CxO Industry 2023 -tapahtuma Tampereella

Syncron Tech on mukana CxO Industry 2023 -tapahtumassa, joka järjestetään Tampere-talolla 31.8.2023. Jo viidennen kerran järjestettävä tapahtuma kokoaa yhteen satoja C-tason päättäjiä sekä arvostettuja kansainvälisiä puhujia edelläkävijäorganisaatioista.